צרו עימנו קשר:
072-33-80-303
suren@teamnet.co.il
 
 
 

קוד אתי התנהגותי


חברת טימנט רואה עצמה מחויבת להתנהגות עסקית הוגנת, ערכית וראויה, ורואה את עובדיה כמחויבים לפעול בהתאם לסטנדרטים וערכים אתיים ומוסריים. החברה רואה בקוד האתי את אחד מהיסודות עליהם מושתתת התרבות הארגונית שלה ומרכיב חשוב בהצלחתה בטווח הארוך. כללי הקוד האתי מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההעסקה של כל עובד רלוונטי בחברה.


אתיקה

כל אחד מנושאי המשרה והעובדים הרלוונטיים חייבים לנהוג ביושרה, בהגינות ובזהירות ובהתאם לזאת נדרש כל עובד

  • להיות הגון ואתי בפעילותו עם עמיתים לעבודה, לקוחות, ספקים ואחרים, להיות מחויב לשמור על משמעת ארגונית.

  • להימנע מהפליה, מתן העדפה לקרובי משפחה, הוצאת דיבה, לשון הרע או הטרדה, לרבות הטרדה מינית.

  • לשמור על סודיות המידע המובא לידיעתו במסגרת תפקידו ולקדם התנהגות אתית ויושרה בעבודה.

  • להתריע בפני הממונה עליו בחברה לגבי כל אירוע אשר העובד מאמין שיש בו הפרה של הקוד האתי או נהלי החברה.


כבוד האדם, יחסים בתוך הארגון

על העובדים והמנהלים להתייחס בכבוד, בנימוס ובסובלנות זה לזה ועם כל גורם אחר אשר הם פועלים מולו. על העובדים להימנע מהערות פוגעניות וביטויי חוסר הערכה, תוך העברת ביקורת, במקרה הצורך, בצורה מקצועית עניינית ובונה, ותוך שמירה על אווירת עבודה נעימה שתאפשר לכל עובד להגיע בשמחה למקום עבודתו. 


אופן התנהגות וייצוג החברה

יש להקפיד על התנהגות נאותה, על ייצוג מכובד של החברה הופעה חיצונית נאותה ומכובדת.


איסור קבלת טובות הנאה, מתנות, שוחד ומניעת שחיתות

לשוחד עשויות להיות צורות רבות: מתנות, ארוחות, נסיעות, אירוח, בידור, העסקה, כל דבר ערך

מדיניות אי מתן שוחד ומניעת שחיתות כוללת מספר חוקים וביניהם: 

חוקי מדינת ישראל,  אשרור אמנת ארגון ה- OECD הנוגעת למאבק בשחיתות של אנשי ממשל זרים בעסקאות בינלאומיות, מספר חוקים ותקנות החוק הישראלי לרבות ס' 192 לחוק העונשין הנוגע לאיסור מתן שוחד בישראל ובעולם , חוקים ותקנות שונים החלים על טימנט מפעילותה השונה ברחבי העולם בנוגע לאי מתן שוחד ומניעת שחיתות.

על העובד להימנע מלקבל כסף, שווה כסף, שירות, מתנה או כל טובת הנאה אחרת בגין פעולה הקשורה בעבודתו מגורמים העומדים בקשרים עסקיים עם החברה או המעוניינים לעמוד בקשרים עסקיים עם החברה, למעט במצבים המותרים במפורש בנהלי החברה. עובד שהוצעה לו טובת הנאה בנסיבות הנ"ל, ידווח על כך באופן מיידי לממונה עליו בחברה ו/או לממונה על הקוד האתי המנכ"ל.


סדרי עבודה תקינים

במילוי תפקידיו חייב כל עובד לקבל את מרותו של כל ממונה עליו ולקיים כל נוהל שנקבע וכל הוראה שניתנה לו כדין על-ידי מי שהוסמך לכך או שהיא נובעת מהתפקיד המוגדר שלו. עובד חייב למלא את עבודתו ואת התפקידים המוטלים עליו ללא שהייה, בנאמנות, בחריצות ולפי מיטב יכולתו, והוא חייב בעבודתו במשמעת ובדייקנות. 


שמירה על סודיות 

כל מידע המצוי בחברה הוא מידע סודי אלא אם צוין אחרת. עובדי החברה מחויבים לשמירה על סודיות המידע המועבר אליהם במסגרת עבודתם בחברה. עובדי החברה רשאים לעשות שימוש במידע האמור אך ורק לצרכים עבורם נמסר להם המידע, ובמידה הנדרשת בלבד. הנחיה זו חלה על כל עובדי החברה גם לאחר סיום עבודתם בחברה. 


איסור על ניגוד עניינים

על עובד החברה להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין תפקידו בחברה לבין ענייניו האישים, שלו או של קרובו, או לבין תפקיד אחר שלו או של קרובו. התקיים חשש לניגוד עניינים, על העובד למסור כל מידע הנוגע לכך באופן מיידי לממונה עליו. כמו כן, על עובד להימנע מלקשור קשרים עסקיים פרטיים עם גורמים מסחריים הקשורים עם החברה ושהעובד מקיים עימם יחסים שוטפים מכוח עבודתו בחברה. 


איסור על ניצול הזדמנות עסקית של החברה ואיסור תחרות עם החברה 

עובד ימנע מכל פעולה שיש בה ניצול הזדמנות עסקית של החברה ו/או כל פעולה שעשויה להוות תחרות עם החברה. על העובד לעשות שימוש במידע שמגיע לידיו במסגרת עבודתו בחברה רק לצרכים שלשמם הועבר אליו אותו מידע, ולא במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו ו/או לכל צד שלישי. הגנה על נכסי החברה 

השימוש בנכסי החברה ורכושה יעשה אך ורק למטרות עסקיות תפעוליות ונאותות ויעשה בכפוף לנהלי אבטחת המידע. עובדי החברה נדרשים לשמור על רכוש החברה ונכסיה מפני גניבה, אובדן וגרימת נזק. 


מסחר הוגן

על עובדי החברה לנהוג באופן הוגן והגון במסגרת יחסיהם עם צדדים שלישיים, לרבות לקוחות, ספקים ונציגי רשויות שלטוניות. 

אסור בשום אופן לקבל מהלקוח מקבל השרות, תשלום כספי או שווה ערך כספי כלשהו לא כהלוואה ולא כמתנה. עובד שיפר הוראה זו צפוי לפיטורין מידיים.


היוועצות עם הגורמים הרלוונטיים בחברה

במקרים בהם קיים ספק בדבר ההחלטה או דרך פעולה על העובד להתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים בחברה /ואו עם הממונה.


שימוש בסמכויות

עובד לא ייטול שום התחייבות ו/או יצהיר בשמה של החברה אלא בהתאם להרשאות וזכויות החתימה המפורשות של החברה.


קיום הוראות הקוד האתי

כל אחד ואחת מעובדי החברה הרלוונטיים מחויב לקיים את הוראות הקוד האתי. עובד הסבור שקיים חשש כי התנהגות של עובד אחר מהווה עבירה על הוראות הדין, התקנות או הנחיות הגופים המוסמכים, או חשש להפרה של הוראות הקוד האתי, מחויב לדווח על כך באופן מיידי לממונה עליו או לממונה על הקוד האתי. הפרה של הוראות הקוד האתי עשויה להביא לנקיטת אמצעים משמעתיים על ידי החברה, להגיע עד לפיטורי העובד, ובמקרים חמורים אף לנקיטה בהליכים פליליים. 


אכיפה ונקיטת צעדי משמעת

האיסורים והחובות המובאים בקוד האתי אינם מהווים רשימה מלאה של האיסורים והחובות המוטלים על העובדים. אפשר לנקוט אמצעי משמעת נגד עובד, אף אם המעשה או המחדל שעשה מהווים הפרת איסור או חובה שהקוד האתי אינו דן בהם במפורש, בתנאי שהמעשה או המחדל הם בגדר הגדרת עבירות המשמעת המפורטות להלן.עובד החברה שעשה אחת מאלה, אשם בעבירת משמעת:

  1. עשה מעשה, או התנהג באופן שפגע במשמעת בחברה

  2. לא קיים את המוטל עליו כעובד החברה על- פי נוהג, חוק או תקנה, הקוד האתי, או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו לו כדין, או התרשל בקיום המוטל עליו כאמור

  3. התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד החברה, או התנהג התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתה או בשמה הטוב של החברה

  4. התנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר אתו

  5. השיג את מינויו בחברה במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעת לעניין, או בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים

  6. הורשע בעבירה שיש עמה קלון


הוראות כלליות

עובד חברה אשר הפר את אחד מכללי הקוד האתי יוזמן לשימוע בוועדת האתיקה בראשה יעמוד מנכ"ל החברה כיו"ר, סמנכ"ל תפעול, היועץ המשפטי -במידת הצורך.

ועדת האתיקה תבחן את מהות ההפרה ותקיים דיון לגבי חומרתה והצעדים שינקטו כנגד העובד המפר. לעובד תינתן אפשרות לטעון בפני הוועדה את טענותיו.

הפרה בעלת אופי קל וחד פעמי - הוועדה תהא רשאית לרשום הזהרה בכתב שתתויק בתיקו האישי של העובד.

הפרה בעלת אופי מהותי ו/או כזו שבעטיה נגרם נזק כספי לחברה ו/או נזק למוניטין החברה ו/או הפרה חוזרת של עובד שביצע הפרה בעבר - הוועדה תהא רשאית לרשום מכתב נזיפה שיתויק בתיקו האישי של העובד. מכתב הנזיפה יגרור דחיית קידומו של העובד מבחינה כספית לתקופה שתקבע בוועדה ו/או כל אמצעי אחר שלדעת הוועדה הולם וראוי למעשה העובד.

הפרה חמורה של כללי הקוד האתי ו/או כזו שבעטיה נגרם נזק כספי מהותי לחברה ו/או הפרה שבעטיה נחשפה החברה לתביעה ו/או הצטברות של הפרות לעובד מסוים, תחשב כהפרת משמעת חמורה והוועדה תהא רשאית לשקול את פיטוריו של העובד וכן כל סנקציה אחרת.


על החתום

ישראל אמר – מנכ"ל

          

01/07/2022